Vestvolden og de øvrige grønne områder rundt om Hvidovre er fredet. Kommunalbestyrelsen i Hvidovre vedtog i 2001 en pleje- og anlægsplan for de fredede, kommunalt ejede områder langs Kalveboderne og langs Amagermotorvejen. Planen indeholder bl.a. følgende tiltag: vedligeholdelse af arealerne, bekæmpelse af bjørneklo, forbedrede vækstbetingelser for træer og oprensning af vandhullerne. Planen ledsages af et budgetoverslag for den nødvendige pleje og en række foreslåede forbedringer.

Gennem de senere år har der været en række henvendelser til Hvidovre kommune fra borgere og Strandøre for at få en dialog i gang omkring pleje og vedligeholdelse af Kystagerparken. I forlægelse heraf afholdtes der i efteråret 2014 et møde i Kystagerparken mellem borgere og repræsentanter for kommunens forvaltning. Forvaltningen præsenterede et oplæg til en plan for udtynding og rydning af beplantning i Kystagerparken for perioden 2014-2016. Strandøre har efterfølgende afgivet kommentarer og ønsker til prioriteringer i plejeplanen. Disse er:

– Strandøre anbefaler, at Hvidovre kommune inddrager rådgivning fra professionelle konsulenter med indsigt og erfaring i naturpleje. Endvidere har Naturstyrelsen stor erfaring fra lignende vedligehold af bynære naturområder.

– Generelt for hele området bør selvsåede mirabeller og tjørn fjernes, da de i gennem årene har overtaget Kystagerparkens bevoksning.

– Der bør arbejdes på at sikre en mangfoldig biodiversitet som mulig af såvel fauna som flora. Dette gøres ved at genskabe og vedligeholde så mange habitattyper som mulig.

Reducer beplantning langs Ndr./Sdr. Kystagervej så de beboere, som betaler herlighedsværdi, igen får indsigt i Kystagerparken.

– Fjernelse af buske på kælkebakken og klipning af græsset hvert efterår, så kælkebakken kan benyttes igennem vinteren.

– Fjernelse af buske og træer ved Amfi-området på sydsiden af “Bjerget”, som er helt til groet.

– Fjernelse af selvplantede buske/træet helt ude i kystkanten i stensætningen mod vandet, så udsigten sikres.

– Poppler og slåenkrat ved P-pladsen ved Hvidovre Bådelaug skæres ned, så der bliver åbent fra Kystagerparken til Lodsparken. Det kan forhindre den kriminalitet/prostitution, der øjensynligt foregår på P-pladsen.

– Beskæring eller helt fjernelse af buskads ud mod “Mørtelrenden”