Der er flere grundejere der vælger at sætte nyt hegn op ud til vores fælles veje og stier. Det må man ikke, med mindre det er et levende hegn. Læs mere her…

Uddrag fra Lokalplan 341
Ikraftagelsesdato: 29/3-2021

[…] Der er kommet en række nye regler for udformningen og brugen af de ubebyggede arealer på ejendommene. Det gælder for hegn mod vej og sti, samt muligheden for at ændre terræn, oplag på veje, carporte/garager og overkørsler. […]

§ 8 Ubebyggede arealer
8.1
Hegn langs vej eller sti skal være levende hegn. Det levende hegn kan suppleres med et trådhegn på indersiden af det levende hegn.
Trådhegnet må ikke være højere end det levende hegn, når dette er fuldt udvokset – der  må dog ikke anvendes trådhegn med større højde end 1,8 m.

8.2
Enhver form for hegn mod vej eller sti skal placeres bag skellet på egen grund. Levende hegn skal placeres og om nødvendigt beskæres eller klippes, så det sikres, at hegnet i sin helhed holder sig på egen grund året rundt.

Link direkte til vores områdes lokalplan 341: https://dokument.plandata.dk/20_10456675_1617009958280.pdf

Link til Hvidovre kommunes øvrige lokalplaner og byplanvedtægter: https://www.hvidovre.dk/borger/by-bolig-og-byggeri/byplanlaegning/lokalplaner-og-byplanvedtaegter/