Historisk tilbageblik

Grundejerforeningen Strandøre blev stiftet den 28. februar 1919, hvor en lille forsamling af nybagte grundejere havde samlet sig på en restaurant i Valby.

De nye grundejere havde alle købt en sommerhusgrund af det udstykningsselskab, som solgte grunde fra den nedlagte Beringgaard, og stiftede denne aften Grundejerforeningen Strandøre. Der var nu en aktiv grundejerforening, som kunne forhandle med Udstykningsselskabet på vegne af alle grundejerne.

Strandøre fik snart tinglyst, at alle ejere af en grund på matrikel 17 skulle være medlem og dermed pligtige til at betale kontingent. Det var ret fremsynet, for så blev det sikret, at alle stod bag, når der skulle kæmpes for Strandøres rettigheder.

I mange år var Strandøre mest et sommerhusområde, men efter 2. verdenskrigs afslutning begyndte udbygningen med parcelhuse. Denne udbygning er afsluttet med opførelse af et hus på en grund, hvor der år lå et gammelt sommerhus fra før 2. verdenskrig.

Strandøre i dag

I dag har Strandøre 534 medlemmer, hvoraf hovedparten er parcelhuseejere. Strandøre omfatter også andelsboligforeningerne Beringparkerne langs Gl. Køgelandevej, HvidovreBo´s ejendomme (Papagøjehusene) langs Tavlekærsve jog 3B´s ejendomme (Danalund med 234 lejemål) syd for Lodsvej.

Friluftsomraader

Udsigt til Ferring bygningen over mørtelrenden

I alt bor der omkring 3000 – 4000 mennesker i Strandøres område.

Vi er med tiden undergået en geografisk ændring, for indtil først i 1970érne gik kystlinien til Kalveboderne langs Ndr. og Sdr. Kystagervej. Her var sivbevoksning langt ud og masser af myg om sommeren. Den opfyldning, der blev til Kystagerparken og til det 20 meter høje ”bjerg”, rykkede kystlinien langt ud i Kalveboderne og ændrede mulighederne for fritidsaktiviteter. Især fik initiativrige borgere etableret Hvidovre Bådelaug med bådebro og senere – i 1990érne – blev der efter godkendelse af kommunen opført et klubhus for Bådelauget.

I planlægningen af Kystagerparken og ”bjerget” deltog repræsentanter for Strandøre med gode idéer.

Et tilbageblik på de sidste 30 år giver et godt indtryk af, at det ikke er en sovepude at være med i bestyrelsesarbejdet, hvor der kæmpes for Strandøres rettigheder til gavn for medlemmerne.

De vigtigste sager gennem tiderne

Her er nogle af de vigtige sager, som har gavnet medlemmerne:

Amtskommunale planer midt i 1980´erne om en losseplads i Kalveboderne blev droppet efter kraftige protester fra Strandøre.

Kommunens plan om lukning af Strandbovej ved Engstrandlinien i 1985 blev opgivet efter at resultatet af en ur-afstemning (alle Strandøres medlemmer kunne stemme) blev sendt til kommunalbestyrelsen.

Kommunens plan om en genbrugsstation ved de tidligere kolonihaver ved Åmarken blev opgivet efter Strandøres protester og trusler om fogedforbud.

Efter stærkt pres fra Strandøre etablerede DSB en støjskærm i 1996 langs E-togslinien mod Beringparkerne. Desværre fik Standøre ikke støjskærm mod villaområdet.

Strandøres protester mod NESA´s nedgravning af et 400 KV kabel i Kystagerparken (lagt en en støbt cementkasse) i 1996 førte til et af Strandøre arrangeret borgermøde og flytning af kablet 50 m ud i parken.

Der blev etableret Kabel-TV i 1997/98– nedgravning af kabler og indføring til husene – efter 2 ekstraordinære generalforsamlinger. I dag er mere end 370 grundejere tilsluttet.

Så kom den store sag om sætningsskader efter etableringen af regnvandsbassinet på 6000 m3 i Kystagerparken i 1998. Sænkningen af grundvandet fik mange huse til at få revner i fundamentet og murene. Strandøre fik kommunen med til, at der blev lavet syns- og skønsmandsrapporter og der blev udbetalt erstatning til de berørte grundejere.

DongEnergy´s nedgravning af luftledninger og etablering af ny gadebelysning i 2012 gik faktisk stille af. Strandøre havde ikke særlige problemer med DongEnergy.

Vi arbejdede for at gastårnet i Valbyparken skulle rives ned og fik arrangeret et møde på Risbjerggaard, fordi en gaseksplosion ville have jævnet en del af Standøre med jorden. Senere kom et ud af drift og tømt. Københavns Kommune har for et par år siden fjernet gastårnet.

Vi arbejder fortsat for, at støjen fra motorvejsbroen over Kalveboderne reduceres. Den er en daglig gene for hele Hvidovre Syd og med østlige vinde meget kraftig.

Strandøre støtte grundejere i i sager om enkelte grundejeres manglende overholdelse af kommunens ”Forskrift for begrænsning af gener fra støjende, støvende og vibrerende bygge- og anlægsaktiviteter”, så de ”nøjes” med at støje etc. i hverdagene mellem 8-16. Strandøre er i kontakt med teknisk forvaltning om målinger af forurening fra Damhusåens Rensningsanlæg, der spreder sig under Harrestrup Å over i Strandøres nordlige del.

Strandøre afleverede efter en underskriftsindsamling af 229 protester til borgmesteren mod forslag til nye lokalplaner, om ville have betydet en kraftig indskrænkning af grundejernes rettigheder. Lokalplanforslagene blev trukket tilbage.

Med Venlig Hilsen

Formanden